افزایش سقف مبلغ تسهیلات به 200/000/000ریال

به منظور ارائه خدمات بهتر و استفاده بهینه متقاضیان طرح حاتم ، سقف تسهیلات از مبلغ 150/000/000ریال به 200/000/000 ریال افزایش یافت .